Performance throttling

Performance throttling – Prevent performance throttling on laptops during intensive tasks.